ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в сила от 01/08/2011


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази политика урежда правата на клиентите на БУЛБРОКЪРС при обработване на личните им данни.
Чл. 2. С настоящата Политика БУЛБРОКЪРС предоставя на КЛИЕНТА информация за:
1. данните, които идентифицират БУЛБРОКЪРС като администратор на лични данни;
2. целите на обработването на личните данни;
3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
4. задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
5. правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни;
6. срока за съхраняване на личните данни.
Чл. 3. БУЛБРОКЪРС е администратор на лични данни и е получил удостоверение № 0022683, издадено от Комисията за защита на личните данни, в уверение на това, че е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри.
Чл. 4. С приемането на Политиката за личните данни, КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява БУЛБРОКЪРС да събира, използва и разкрива неговите лични данни по определения в Политиката начин.
Чл. 5. Всяка информация, предоставена от КЛИЕНТ ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 6. БУЛБРОКЪРС ще използва личните данни на КЛИЕНТА:
1. за идентифицирането му във връзка със сключването и изпълнението на договор за предоставяне на инвестиционни услуги и осъществяване на действия с клиентската сметка;
2. за директен маркетинг, включително за да бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и email-и, включително и такива, свързани с предлагането на финансови или комбинирани продукти,предоставяни от или с участието на БУЛБРОКЪРС;
3. защита от измами и повишаване сигурността на предоставените услуги.
Чл. 7. (1). Във връзка с откриването на клиентска сметка, БУЛБРОКЪРС следва да получи определени данни от КЛИЕНТА като име, адрес, електронна поща, телефонен номер и дата на раждане.
(2). За осъществяването на някои инвестиционни услуги, БУЛБРОКЪРС събира и финансова информация, като данните по кредитна или дебитна карта.
(3). С цел удостоверяване на предоставени от КЛИЕНТА данни, БУЛБРОКЪРС си запазва правото да иска потвърждение за идентичност и адрес на КЛИЕНТА.
(4). При използване на предоставените от БУЛБРОКЪРС он-лайн услуги, IP адресът и login времето се записват и съхраняват с цел защита от измами и повишаване сигурността на предоставените услуги.
БУЛБРОКЪРС може да събира данни за използването и достъпа с цел превенция на откриването на множество сметки или други, целящи измама действия.

(5). Булброкърс използва „бисквитки“, за да направи сайтовете си възможно най-лесни за използване и да подобри качеството на предлаганите услуги. „Бисквитките” НЕ дават достъп на Булброкърс до компютъра на потребителя или каквато и да е друга персонална информация. Те просто подобряват функционирането на сайта и платформите за търговия. „Бисквитките” са безобидни текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на компютъра на потребителя, когато той посети даден уебсайт. Те позволяват на сървъра да го разпознае, когато отново посети сайта.
Булброкърс използва „бисквитки” за да:
Събира информация за поведението на потребителите на сайта; Да гарантира сигурността им на защитения сайт; Да съхранява логин информация за защитения сайт; Да съхранява информация за маркетинговите и продуктови предпочитания на потребителя, което позволява да се подобри качеството на таргетинга, както и престоя на потребителя на сайта; Да оценява ефективността на сайтове си като канал за реклами и промоции; Използват се както собствени „бисквитки”, така и такива на партньори на Булброкърс (трети страни), за поддържане на тези дейности.
Булброкърс използва:
Sessionid
Django_language
lang__
csrftoken

И следните „бисквитки” на партньори:
Google cookies: https://www.google.com/policies/technologies/types/  
Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/115180708570932  
В допълнение, използва Google Analytics, за да анализира използването на уебсайтовете си. Google Analytics генерира статистическа и друга информация за уебсайта посредством „бисквитки“ на компютрите на потребителите. Информацията, събрана във връзка с уебсайт на Булброкърс, се използва за създаване на доклади за използването му. Тази информация се съхранява от Google. „Политиката за поверителност на Google“ е налична на:
http://www.google.com/privacypolicy.html

Булброкърс може да използва и компании за реклама на трети страни (партньори), за да показва реклами, когато потребител посети сайт на Булброкърс. Те могат да използват информация (но НЕ име, адрес, и-мейл, телефон), която касае посещението на този и други сайтове, за да предложат реклами, които отговарят най-добре на персоналните предпочитания на потребителя.
Ако „бисквитките“,бъдат блокирани, потребителят  няма да може да използва всички функционалности на уебсайта и платформата за търговия. Също така „бисквитки“, които вече се намират на компютъра на потребителя могат да бъдат изтривани, като това също може да има негативен ефект върху използването на Услугите на Булброкърс.
Повече информация, как се управляват „бисквитките” : http://www.allaboutcookies.org/


(6). В зависимост от предоставената от КЛИЕНТА информация, текущия статус на КЛИЕНТА и вида транзакция, която желае да осъществи, БУЛБРОКЪРС може да събира допълнителна информация от банки, от дружества, обслужващи кредитни или дебитни карти, от дружества предоставящи идентификационни услуги и т.н.

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Чл. 8. (1). Личните данни на КЛИЕНТА ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на БУЛБРОКЪРС и от физически и / или юридически лица със статус на „обработващ лични данни” по смисъла на ЗЗЛД.
(2). Личните данни на КЛИЕНТА няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, както и в предвидените по-долу хипотези.
(3). БУЛБРОКЪРС ще предоставя определена информация на банки, дружества обслужващи кредитни или дебитни карти, дружества, предоставящи идентификационни услуги и т.н. при осъществяване на дейността си.
Предоставянето на тези данни цели идентифициране и проверка на потребителите и ограничаване на опасността от измами, както и други престъпления и управление на финансовия риск.
При проверяване на самоличността или за предотвратяване на измами, доставчикът на съответната услуга може да съхранява запис от нашите заявки заедно с данните на КЛИЕНТА.
Изключително за посочените цели, БУЛБРОКЪРС може да предостави подобни данни на лица, предоставящи услуги по гарантиране на сигурността и съдействащи ни при анализиране на данните.
Използвайки нашите он-лайн услуги, КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява с предоставянето на данните му за тези цели.
(4). Личните данни на КЛИЕНТА могат да бъдат предоставени на лица извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), ако това е необходимо, за да се реализират услугите, заявени от КЛИЕНТА, например, при прехвърляне на средства на търговец, който не се намира в ЕИП.
КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие за предоставянето на данните му по посочения начин.
Събирането и използването на лични данни на КЛИЕНТА може да се регулира от Политиката за личните данни на трета страна, ако тази трета страна предоставя услуги, заявени от КЛИЕНТА.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ
Чл. 9. КЛИЕНТЪТ предоставя личните си данни доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между БУЛБРОКЪРС и КЛИЕНТА, като евентуалният му отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от негова страна да встъпи в договорни отношения с БУЛБРОКЪРС.

ПРАВОТО НА ДОСТЪП И ПРАВОТО НА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 10. КЛИЕНТЪТ има право:
1. на достъп до отнасящите се до него лични данни;
2. по всяко време да поиска от БУЛБРОКЪРС потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
3. да получи съобщение в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него;
4. да поиска от БУЛБРОКЪРС да заличи, коригира или блокира неговите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
5. да възрази пред БУЛБРОКЪРС срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това;
6. да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
7. да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като има възможност да възрази срещу такова разкриване или използване, като правото му на достъп и другите му права се осъществяват с писмено заявление до БУЛБРОКЪРС, подписано от него или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Чл. 11. При промяна на личните данни (като име, адрес, телефон) КЛИЕНТЪТ се задължава незабавно да актуализира данните си онлайн – в профила на сметката си при БУЛБРОКЪРС или като се свърже със служител на отдел „Работа с клиента”.
Чл. 12. Клиентските адрес и телефон могат да бъдат променяни не повече от веднъж на три месеца.
Чл. 13. БУЛБРОКЪРС не носи отговорност за финансови загуби в следствие на пропуск от страна на КЛИЕНТА да актуализира данните си.
Чл. 14. За да прекрати договора си и за да деактивира сметката си, КЛИЕНТЪТ следва да се свържете с отдел „Работа с клиента”.
СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 15. БУЛБРОКЪРС ще съхранява, обработва и използва предоставените от КЛИЕНТА лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на Договор между страните, ако нормативен акт не предвижда по-дълъг срок.
Чл. 16. Приемайки тази Политика, КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие БУЛБРОКЪРС, в качеството му на администратор на лични данни, да съхранява, обработва и използва всички предоставени от КЛИЕНТА лични данни за изброените по-горе цели и срокове.