Регулации и сигурност

Регулации и сигурност 

BONO е продукт на Булброкърс ЕАД - лицензиран инвестиционен посредник, основан през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията по финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за упражняване на дейност от The Financial Conduct Authority (FCA).

Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

БУЛБРОКЪРС е небанкова финансова институция с лиценз № РГ-03-009/14.07.2008, издаден от  Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на ЕС, Европейското икономическо пространство и в трети държави.

БУЛБРОКЪРС притежава удостоверение № BGR00173, издадено от Българска народна банка, в уверение на това, че дружеството е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

БУЛБРОКЪРС притежава разрешение за упражняване на дейност, издадено от The Financial Conduct Authority (FCA) No. 544872

БУЛБРОКЪРС притежава разрешение за упражняване на дейност, издадено от Romanian National Securities Commission

БУЛБРОКЪРС притежава удостоверение № 0022683, издадено от Комисията за защита на личните данни, в уверение на това, че е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри.

БУЛБРОКЪРС е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите